Qt *.TS 文件编排 2020 V6.0.9.5 build 20181126.152009


Windows Vista / 7 / 8 / 10 (x64 位)

不可单独运行,已集成于特定应用中


en-US zh-CN zh-TW 三合一多国语言 (绿色便携版)

下载后解压即可使用,无需单独安装

系统:

Windows Vista / 7 / 8 / 10 (64 位)

推荐使用 Windows 7.1 / 10 (64 位完整版)

 

视频 (若不能在线播放,请下载后观看)

Qt *.TS 文件编排

基本用法